ÖLDÜRÜLEN İLK ŞEYHÜLİSLAM - Tarihi Havadis

ÖLDÜRÜLEN İLK ŞEYHÜLİSLAM

      4. Murat zamanında katledilen Şeyhülislam Ahizâde Hüseyin Efendi, Kazasker Ahizâde Mehmed Efendi'nin oğlu, Hoca Sadeddin Efendi öğrencisidir.  Müderrislik, kadılık yapmış ve üç defa Rumeli kazaskeri olmuştur. Veziriazam Hafız Ahmed Paşa'nın ölümü üzerine inzivaya çekilen şeyhülislam Yahya Efendi yerine şeyhülislam olmuştur(1632). 
     Yeniçeri Ocağı Sultan 4. Murad'a karşı ayaklanmış ve Ayak Divanı olduğu sırada Padişahın kardeşlerini öldürmeyeceğine dair verdiği teminata inanmamışlardı. Bunun üzerine Yeniçeri Ocağına karşı Veziriazam Topal Recep Paşa ile birlikte padişaha kefil olmuşlardır. Ancak 4. Murad bu isyanın arkasında Topal Recep Paşa ve Ahizâde Hüseyin Efendi olduğunu düşünür.
    Bizzat idareyi eline aldıktan sonra padişah, İstanbul'dan çıkıp İznik yoluyla Bursa'ya giderken halktan gelen şikayetler üzerine hiç soruşturma yapmadan İznik kadısını astırmıştır. Bu olay İstanbul'daki ulema sınıfında büyük bir etki yaratmıştır. Şeyhülislam Ahizâde Hüseyin Efendi bu olay üzerine padişahın validesi Kösem Sultan'a dokunaklı bir mektup yazar. Bu mektup şeyhülislam aleyhtarları tarafından Ahizâde'nin padişahı tahttan indireceği şeklinde aktarılır.
   Kösem Sultan oğluna mektup yazarak onu İstanbul'a çağırır. İstanbul'a dönen 4. Murat şeyhülislamı deniz yoluyla sürgüne yollarken boğdurtmuştur(Şubat 1634). Osmanlı devletinin katledilen ilk şeyhülislamı olan Ahizâde Hüseyin Efendi, hafızası kuvvetli ve Hüdai adı ile şiirler yazan bir zattır. Ahizâde'nin öldürülmesinden sonra yerine üçüncü defa Yahya Efendi getirilmiştir.
      Ahizâde Hüseyin Efendi'nin iki beyti:
  Lutf u ihsan ne mikdar eyleyim dirsen beğin
  Çok ümid etmez dil-i bîçare mikdarın bilir
                                          *
Ben öldüm kaldı göğnüm sende dâğ-ı firkatin tende
Zarurî ayrılık düşdü, senin sende benim bende
(Kaynakça İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI III. Cilt, 2. Kısım S.465)


EmoticonEmoticon