ÖNEMLİ KELİMELER - Tarihi Havadis

ÖNEMLİ KELİMELER

   EMPERYALİZM: Bir devletin, başka devletleri kendi istekleri doğrultusunda ülkenin iç işlerine müdahale ederek ve  topraklarını ele geçirerek egemenliğini genişletme politikasıdır. Diğer adı yayılmacılıktır.

  BURJUVAZİ: Şehirde yaşayan, şehirli kimse. Geleneksel değerleri sahip orta sınıf; kent soylu.

  FAŞİZM: Güçlü liderliği esas alan, devlet çıkarlarını korumak için şiddeti veya savaşı kullanan ideolojidir. İtalyanca fascio sözcüğünden türetilmiş ve ilk defa Mussolini'nin dönemi için kullanılmıştır.  

  KAPİTALİZM: Firmaların kâr karşılığında ürünlerinin satmak için uğraştığı ve çalışanların belli bir ücret karşılığında iş gücünü sattığı sistemdir.

  FEODALİZM: Ortaçağ siyasi sistemidir. Feodal Beylerin küçük bölgelerde hüküm sürmesidir ve köylü nüfusu kendi boyunduruğu altında tutmasıdır.
 
  İLHAK: Bir ülkenin kuvvet kullanarak yeni bir yeri ele geçirmesi ve topraklarına katmasıdır.

  OTOKRASİ: Bir tek kişinin sınırsız  otoriteye sahip olduğu toplum veya ülke.

  KOMÜNİZM: Özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı onun yerine komünal sahipliğin getirilmesi gerektiğini savunan ideolojidir. Karl Marx ve Friedrich Engels'in manifestosu temel alınarak ortaya çıkmıştır.


  LİBERALİZM: Kişilerin haklarını devlet ve kilise karşısında savunan 18. yüzyılda ortaya çıkmış felsefe.

  RASYONALİZM:  İnsanın eylemlerine aklın yöne vermesi gerektiği inancıdır.

  TOTALİTER: Devletin çıkarlarını bireyin çıkarlarından üstün tutarak siyasi ve ekonomik ilişkileri kontrol eden ve inançları belirleyen rejim.

  SOSYALİZM: Sanayinin devlet tarafından düzenlemesini ve kaynak dağıtımında merkezi bir sistem olmasını savunan yönetim şeklidir.


EmoticonEmoticon