OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ 2 (1453-1520) - Tarihi Havadis

OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ 2 (1453-1520)

1454      Venedik ile barış, Fatih Sultan Mehmet'in Sırbiye seferi.
1456      Fatih'in Belgrad kuşatmasında başarısızlığı, Trabzon Rum İmparatoru haraca bağlanır.
1458-60 Mora'nın Osmanlılar tarafından alınması.
1461      Kastamonu Candaroğulları Beyliği ve Trabzon Rum İmparatorluğu Osmanlı topraklarına katılır.
1463       Osmanlı-Venedik savaşı başlar.
1463-70  İstanbul'da Fatih Külliyes'nin inşası
1466       Arnavutluk seferi.
1468       Topkapı Sarayı kurulur.
1469-74  Karaman seferi.
1472       Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Tokat'ı yağmalaması.
1473       Başkent (Otlukbeli) savaşı (11 Ağustos).
1475       Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi.
1477       İnebahtı kuşatması.
1479       Osmanlı-Venedik barışı (25 Ocak).
1480       Rodos kuşatması.
1481       Fatih'in ölümü (3 Mayıs) ve II. Bayezid'in tahta çıkışı (20  Mayıs).
1482       Cem Sultan'ın mağlup olup Rodos'a iltica etmesi.
1484       Boğdan, Kili ve Akkirman seferleri.
1485       Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması.
1488       II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapılması.
1491       Osmanlı-Memlük barışı.
1492       İspanya'dan kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti himayesine girmesi.
1495       Cem Sultan'ın Roma'da ölümü (25 Şubat).
1497-99  Lehistan ile savaş, ilk Rus elçisinin İstanbul'a gelmesi.
1503       Venedik ile barış (10 Ağustos).
1511       Şah İsmail'in teşvikiyle Tekeli İsyanı.
1512       Şehzade Selim'in babası II. Bayezid'i tahttan indirmesi (24 Nisan) Sultan Bayezid'in ölümü (26 Mayıs)
1514        Sultan Selim ile Şah İsmail'in Çaldıran'da karşılaşması (23 Ağsutos).
1516        Mercidabık  savaşı.
1517        Ridaniye savaşı, Haremeyn'in himaye altına alınması ve Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması.
1519        Celali isyanları.
1520         I. Selim'in ölümü (21 Eylül), I. Süleyman'ın tahta çıkışı (30 Eylül).