HARF DEVRİMİ’NİN ARDINDAN İSTANBUL KİTAPÇILARININ YAŞADIKLARI ZORLUKLAR NEDENİYLE HÜKÜMETTEN YARDIM TALEPLERİ - Tarihi Havadis

HARF DEVRİMİ’NİN ARDINDAN İSTANBUL KİTAPÇILARININ YAŞADIKLARI ZORLUKLAR NEDENİYLE HÜKÜMETTEN YARDIM TALEPLERİ

Giriş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢunun ardından medeni ulusların seviyesine çıkabilmek için yapılan devrimlerden biri de yazı değiĢikliğidir. Kasım 1928’de kabul edilen Kanun ile yüz yıllardır kullanılan Arap harflerinden vazgeçilerek, Latin alfabesinin kabulü anlamına gelen bu değiĢiklik, Harf Devrimi olarak bilinir. O dönem Devrimi savunanların kamuoyuna yansıyan görüĢleri, baĢta ülkedeki okuma yazma oranını yükseltmek, Batı toplumlarındaki geliĢmeleri yakından takip edip, çağdaĢ uygarlık düzeyini yakalayabilmek Ģeklindeydi. Fakat sonraki uygulamalar, değiĢikliğin geleneksel kimlik ve mirastan kesin olarak kopuĢun da bir simgesi olduğuna iĢaret ediyordu1 . BaĢta, haklı gerekçeler ortaya konularak giriĢilmiĢ bir teĢebbüs gibi duran yazı değiĢikliğinin, kültürel, siyasi, dini ve ekonomik bir takım sonuçları ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuçlardan bir tanesi de basımevlerine yaĢattığı güçlüklerdir. Daha çok ekonomik zorluk Ģeklinde görülen bu güçlükler neticesinde, baĢta Ġstanbul’daki kitapçılar olmak üzere ülkedeki bazı matbaalar kendini