İLKÇAĞLAR ve UYGARLIKLAR İLKLER - Tarihi Havadis

İLKÇAĞLAR ve UYGARLIKLAR İLKLER

İLKÇAĞLAR ve UYGARLIKLAR 

1. Dünyanın ilk şehir yerleşmesi Konya – Çatalhöyük’tür 
2. Dünyanın ilk yazılı antlaşması Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır ( MÖ.1280) 
3. Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kuran Hititlerdir 
4. Anadolu, demir devrine Hititler zamanında girmiştir 
5. Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında ilk çalışmaları yapan Hititlerdir 
6. Ticarette takas usulünü kaldırarak parayı kullanan ilk devlet Lidyalılardır (MÖ.700) 
7. Hiyeroglif yazıdan yararlanarak alfabeyi (harf yazısı) ilk kez bulan Fenikelilerdir 
8. Tarihteki tek tanrılı dini inanış ilk kez İbranilerde görülmüştür 
9. Modern şehirciliğin ilk örneği Girit Medeniyetin başkentinin Knossos olarak kabul edilmektedir 
10. Şato mimarisinin yaratıcısı Mikenler’dir 
11. Demokrasinin yönetim biçimi olarak kullanılması ilk kez Yunan Site devletlerinde gerçekleşmiştir 
12. Demokrasiden Cumhuriyete ilk kez Roma uygarlığında geçilmiştir 
13. Tarihte ilk şehir devletlerini Sümerler kurmuştur 
14. Mezopotamya’da siyasi birliği ilk sağlayan Sümerler’dir 
15. Tarihte ilk sosyal örgütlenme Mezopotamya’da görülmüştür (Sümerler) 
16. MÖ. 3500’lerde ilk yazıyı (Çivi yazısı ) Sümerler bulmuştur 
17. Dünyanın ilk büyük imparatorluğunu kuran Makedonyalı Büyük İskender’dir 
18. Askeri temellere dayalı ilk imparatorluğu Akadlar kurmuşlardır 
19. İlk yazılı kanunları MÖ.2375’de Sümer kralı Urgakina yapmıştır 
20. Güneş ve ay tutulmalarını ilk defa düzenli olarak hesaplayan Sümerler’dir 
21. Tarihte savaş arabalarını ilk kez Sümerler kullanmışlardır 
22. Mimaride ilk kez sütun, kemer ve kubbeyi kullanan Sümerlerdir 
23. Dünyanın bilinen ilk düzenli ordusunu Akadlar kurmuşlardır 
24. Savaşlarda atlı birlikleri ilk kez kullanan Asurlular’dır 
25. Babil kralı Hammurabi’nin hazırladığı yasalar tarihin ilk Anayasası olarak kabul edilmektedir 
26. Tarihin ilk sömürge imparatorluğunu kuran Asurlular’dır 
27. Dünyanın ilk kütüphanesi Asurluların başkenti Ninova kurulmuştur 
28. Asya’nın bilinen en eski uygarlığı Çin uygarlığı’dır 
29. Kağıt, matbaa, barut ve pusula tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır 
30. Dünyanın ilk istihbarat teşkilatını ve posta teşkilatını Persler kurmuştur 
31. Yılı mevsimlere bölerek güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar bulmuştur 
32. İlk resim yazısını Mısırlılar bulmuştur (Hiyeroglif) 
33. İlk defa alan ve hacim hesaplamalarını bulan Mısırlılardır 
34. Tapu ve kadastro uygulamasına ilk kez Mısır’da rastlanmıştır 
35. Pi sayısı ilk kez Mısır ’da kullanılmıştır 
36. Tarihte tıp ve mumyacılığın gelişimine ilk katkı sağlayan Mısır Medeniyetidir 
37. Onluk sayma düzenini ilk defa bulan Mısırlılardır 
38. Tarihte ilk ticaret kolonilerinin kuran denizci millet Fenikelilerdir 
39. İlk modern tarih yazımı Yunan Medeniyetinde başlamıştır 
40. Dünyada basın yayın hayatını ilk defa Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır 
41. Objektif tarih yazıcılığı ilk defa Hititlerin tuttukları yıllıklar (Anal) ile başlamıştır 
42. Ay yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Sümerler'dir 
43. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi bulan Mısırlardır 
44. Asya ile Avrupa arasında kültürel etkileşim ilk defa İskender’in Asya seferinden sonra başlamıştır (Helenizm) 
45. Tarihte sulama kanallarının yapımı ilk kez Mısır’da görülmüştür 
46. ilk Yahudi devleti İbrani devletidir 
47. İlk papirus kağıdı yapımına Mısır, İlk parşömen kağıdı yapımına Bergama’da (Helen) başlanmıştır 
48. Anadolu’da bilimsel çalışmalar ilk defa İyonlar ile başlamıştır.
49. Anadolu’ya yazıyı ilk getiren Asurlu tüccarlardır.
50. Dünyada ilk tiyatro Yunan uygarlığında kurulmuştur.