İslam Tarihi Boyunca Şia-Ehl-i Sünnet İlişkisi - Tarihi Havadis

İslam Tarihi Boyunca Şia-Ehl-i Sünnet İlişkisi

İslam Tarihi Boyunca Şia-Ehl-i Sünnet İlişkisi


Daha açık ifadeyle Ehl-i Beyt’ten halife olabilecek potansiyel kişilerin başında Hz. Ali ve Hz. Abbas gelmektedir. Şia’ya göre hilafet bu ikisinden birinin hakkı iken, onlardan alınmış Ebû Bekir’e verilmiştir. İşte bu hilafet meselesi Şia’nın en temel savunduğu husus olarak önceliğini almıştır. Her ne kadar Hz. Ali’den hilafetin kendi hakkı olduğuna dair bir görüş nakledilmemiş ve kendisinden önceki üç halifeye biat ettiği de açıkça bilinmiş olsa da Hz. Ali taraflarınca ortaya atılan bu fitne zamanla Şiilik mezhebinin teşekkülüne zemin oluşturmuştur. Hz. Peygamber pekçok beyanlarında Müslümanları fitneye karşı uyanık olmaya davet etmiş olsa da ilk başlardaki bu ayrılıklar zamanla Müslümanlar arasında çok büyük yaralar açmış ve kapanmaz acılar ortaya çıkmıştır. Tercüme ettiğimiz Muhammed Emhazun’a ait bu eser, işte bu problemi özetler mahiyettedir. Müellif, Şia’nın zamanla kurumsallaşarak, Ehl-i sünnetle olan mücadelesinin boyutlarını tarihi süreci ve kronolojiyi koruyarak vermeye çalışmıştır. Eserin asıl ismi Gadru’ş-şia bi Ehli’s-sünneti abra’t-tarihi’l-İslâmî şeklindedir. Bunun tercümesi “İslam Tarihi Boyunca Şia’nın Ehl-i Sünnete Hiyaneti” şeklindedir. Fakat biz tercümeye daha yumuşak bir başlık koyarak bu tefrikaya daha farklı bir boyut kazandırmak istemedik. Zira hedefimiz, Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki mücadeleyi bütün detaylarıyla ortaya koymak değildir. Dr. Muhammed Emhazun tarafından ufak bir risale şeklinde ortaya konan bu tarihsel gerçeklik ve ilişkilere dikkat çekmektir. Eserin tercümesine girmeden önce Muhammed Emhazun hakkında kısaca bilgiler vermek isabetli olucaktır: Prof. Dr. Muhammed Emhazun, Yüksek lisansını 1984 senesinde Riyad’da Camiatü Melik Suud üniversitesinde tamamladı. Doktorasını ise 1989 senesinde Vicde şehrinde bulunan Muhammed el-Evvel üniversitesinde bitirdi. Değişik arap devletlerinde ilmi toplantılara iştirak etti. Üniversite de pekçok yüksek lisans ve doktora tezlerine danışmanlık yaptı.


EmoticonEmoticon