İSLAM TARİHİ İLKLER - Tarihi Havadis

İSLAM TARİHİ İLKLER

İSLAM TARİHİ 

1. Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa Hz. Muhammed (s.a.v.) başlatmıştır. 
2. Hz. Muhammed’e inanan ilk Müslümanlar Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’dir. 
3. İslâm tarihinde ilk hicret Habeşistan’a yapılmıştır. (621) 
4. Tarihte ilk İslâm site devleti Medine'de kurulmuştur. 
5. Hz. Muhammed’in kazandığı ilk savaş Bedir Savaşı’dır.(624) 
6. Müslümanların ilk kez yenildiği savaş Uhud Savaşı’dır. (625) 
7. İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid Küba Mescidi'dir. 
8. Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını Hudeybiye Barışı ile kazanmıştır.
9. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması Hayber’in fethiyle gerçekleşmiştir. (629) 
10. Müslümanların Arap olmayanlara yaptığı ilk savaş Mute Savaşı’dır. (Araplar X Bizans 629) 
11. İslâm tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa dört halife devrinde olmuştur. 
12. İlk halife Hz. Ebu Bekir’dir. (Seçimle başa geçmiştir.) 
13. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildi. 
14. Müslümanların Arap Yarımadası’nın dışında ilk fetih hareketleri Suriye ve Filistin üzerine Hz. 
15. Ebu Bekir zamanında yapıldı. 

16. İslâm Devleti’ndeki ilk karışıklıkların önüne geçilmesi Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur. 
17. Arap Yarımadası’nın siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem Hz. Ebu Bekir dönemidir. 
18. İlk denizcilik çalışmaları ve ilk hazine Hz. Ömer zamanında başladı. 
19. Malî işlere bakan ilk divan teşkilâtı Hz. Ömer zamanında kuruldu
20. Fethedilen yerler ilk defa Hz. Ömer zamanında yönetim birimlerine ayrıldı. 
21. Ordugâh şehirleri ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu. 
22. Düzenli ve sürekli ordular ilk defa Hz. Ömer devrinde kuruldu. 
23. İslâm tarihinde İkta Sistemi’nin ilk örneğini Hz. Ömer uygulamıştır. 
24. Hicret olayı (622) ilk kez Hz. Ömer devrinde takvim başlangıcı kabul edildi. 
25. İlk defa adlî teşkilât Hz. Ömer tarafından kuruldu. 
26. İlk defa adalet işlerine bakan kadılar Hz. Ömer zamanında görevlendirildi. 
27. Kuzey Afrika fetihlerine ilk defa Hz. Ömer döneminde başlandı. 
28. İran ve Horasan’ın alınmasıyla Hz Ömer döneminde ilk defa Türklerle sınır olundu. 
29. İlk donanma Hz. Osman zamanında kuruldu. 
30. Arapların Kıbrıs Adası’nı fethi ilk kez Hz. Osman zamanında gerçekleşti. 
31. Kur’an-ı Kerim ilk defa Hz. Osman zamanında çoğaltıldı. 
32. Araplarla Türkler ilk defa Hz. Osman zamanında sınır boylarında karşılaştılar. 
33. İslâm tarihinde karışıklıklar ilk defa Hz. Osman zamanında ortaya çıktı. 
34. Siyasî sebeplerle öldürülün ilk halife Hz. Osman’dır. 
35. Cemel Vakası ( Deve Olayı 656 ) Müslümanlar arasındaki ilk çatışmadır. 
36. İslâm dünyasında ilk ayrılıklar Hz. Ali zamanında başladı. 
37. İslâm dünyasında kesin ayrılık Kerbela Olayı ile başlamış ve ilk defa mezhepler ortaya çıkmıştır. 
38. İlk Emevi halifesi Muaviye’dir. 
39. Halifelik ilk defa Muaviye’den oğluna geçmesi ile saltanata dönüşmüştür. 
40. Müslümanlar İstanbul’u ilk defa Emeviler döneminde ve Muaviye zamanında kuşatmışlardır. 
41. İlk İslâm parası Emevi halifesi Abdülmelik zamanında basılmıştır. 
42. İlk defa Helenistik (Eski Yunan) medeniyeti Endülüs Emevileri tarafından tanıtılmıştır. 
43. Müslümanlar ilk defa Velit zamanında (Emeviler) Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’yı fethi (711) ile 
44. Avrupa’ya geçerek toprak kazanmışlardır. 

45. Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi ilk defa Puvatya Savaşı ( 732 ) ile durdurulmuştur. 
46. İslâm mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ilk defa Emeviler zamanında gelmiş ve kendine has eserler vermiştir. 
47. İlk posta teşkilâtı Muaviye zamanında kurulmuştur. 
48. İlk muhafız birliği Muaviye zamanında kurulmuştur. 
49. Tarihte ilk defa Orta Doğu ile Uzak Doğu kavimleri (Arap X Çin) Talas Savaşı’nda (751) karşı karşıya gelmişlerdir. 
50. İslâm tarihinde yabancı dildeki eserler ilk defa Abbasiler zamanında Arapça’ya çevrildi. (İlk tercüme). 
51. İslâm tarihinde devlet işlerinin görüldüğü Divan Teşkilâtı’nı ilk defa Abbasiler kurdu. (Vezirlik Makamı). 
52. İslâm tarihinde Türkler ilk defa devlet yönetiminde Abbasiler zamanında etkili olmaya başladılar. 
53. Türkler İslâmiyeti ilk kez büyük gruplar halinde Abbasiler döneminde kabul etmeye başladılar.