Ömer Seyfettin'de Siyasî Kültürün Hicvi/ Ömer Seyfettin's Satırızatıon to Polıtıcal Culture - Tarihi Havadis

Ömer Seyfettin'de Siyasî Kültürün Hicvi/ Ömer Seyfettin's Satırızatıon to Polıtıcal Culture

Ömer Seyfettin'de Siyasî Kültürün Hicvi/ Ömer Seyfettin's Satırızatıon to Polıtıcal Culture

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/183017

Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in “Hürriyete Layık Bir Kahraman” isimli hikâyesi tahlil edilecektir. Yazarın “Efruz Bey, Fantezi Roman” isimli eseri, Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra 1919 senesinde Vakit Matbaası tarafından basılmıştır. Bu bilgi, romanın kapağında yer almaktadır. Roman, “Hürriyete Layık Bir Kahraman” isimli uzun hikâyeden oluşmaktadır. Hikâye, başlıktan önce “1” rakamı konarak numaralanmıştır. Bu çalışmada, romanın sözü edilen eski harfli baskısı kullanılmıştır. Çalışmanın başlığında yer alan “siyasî kültür” ifadesiyle siyasette oluşan anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklar kastedilmiştir. Çalışmada, hikâyede bürokrasi ve kitle kavramına dair fikirlerden yola çıkılarak, yazarın söz konusu anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklara dair eleştirilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde hikâyenin konu edindiği dönemin sosyal ve siyasî durumu üzerinde genel hatlarıyla durulacak; Ömer Seyfettin ve hikâyeciliği ile Efruz Bey tipinden kısaca bahsedilecektir. Hikâyenin tahlilinin yapıldığı ana bölümde hikâyenin özeti verilecek; ardından, hikâyedeki hiciv unsuru “bürokrasi” ve “kitle” başlıkları altında ele alınacaktır. Sonuç bölümünde söz konusu hiciv unsuruna dair genel bir değerlendirme yapılacaktır. 


EmoticonEmoticon