Osmanlı Devleti’nin ‘Muhasım Devlet’ Politikasına Bir Örnek: Trablusgarp Savaşı ve İzmir’deki İtalyanlar - Tarihi Havadis

Osmanlı Devleti’nin ‘Muhasım Devlet’ Politikasına Bir Örnek: Trablusgarp Savaşı ve İzmir’deki İtalyanlar

Osmanlı Devleti’nin ‘Muhasım Devlet’ Politikasına Bir Örnek: Trablusgarp Savaşı ve İzmir’deki İtalyanlar

Antik çağlardan günümüze kadar devletlerarasında, etnik ve dinsel gruplar arasında çeşitli nedenler ile savaşlar yaşanmıştır. Savaş olgusu modern çağlarda hukuk düşüncesinde yer almaya başlamıştır. Savaş hukukunun oluşumunda uzun süre meşru savaş, meşru olmayan savaş ayrımı üzerinde durulmuş, bunu yaparken de asıl kaygı, savaşı bir biçimde sınırlandırmak olmuştur. Hukuk alanında yüzyıllar içinde savaşı sınırlandırmaya ve barışı sağlamaya yönelik düşüncelerde önemli değişimler meydana gelmiştir. Değişimin izlediği çizgi, temelde savaş seçeneğinin uluslararası ortamda sınırlandırılması, sınırlandırılamadığı durumlarda savaş olayının yarattığı yıkımı asgariye indirmek ve savaşın cereyanı sırasında insani değerleri olabildiğince koruyabilmektir. Son iki yüzyıldır, bu konularda birçok anlaşma imzalandığı görülür. Savaşı hukuk kurallarına bağlamak, bir yönüyle barışı da hukuk kurallarına göre yönetmek demektir. Dolayısıyla savaşın öncesinde, cereyanında ve sonrasında hukuk kuralları hep söz konusu olmuştur. Grotius’un ifadesiyle, “Barışta olduğu gibi, savaşın da yasaları vardır”.1 Sonuçları pek tatmin edici olmasa da savaş hukuku bugünkü aşamaya önemli bir süreçten geçerek gelmiştir. Savaş hukuku alanında en önemli adımların XIX. yüzyılda atıldığı görülmektedir. Sanayileşme ile birlikte makineleşmeye yönelik teknolojinin gelişmesi üzerine savaşlarda kullanılan yöntem ve silahların yıkıcı etkisi artmıştır. Klasik dönemlerde yapılan savaşlar genellikle cephe savaşları şeklinde gerçekleşmiş ve kullanılan silahlardan dolayı da sivil halkın yaşadığı kamusal alanlar üzerinde yıkıcı etki yaratmamıştır. Ancak XIX. yüzyıl yeni oluşan siyasi birlikler, yeni ekonomik yapılar, yeni toplumsal yapıların yaşandığı tarihin önemli olaylarının yer aldığı bir dönem olmuştur. Bu nedenle geçmiş dönemlere göre daha fazla mücadeleyi de beraberinde getirmiştir. Ayrıca XIX. yüzyılın ortalarından itibaren savaşların yıkıcı etkisinin şehirlerde ve kamusal alanlarda hissedilmeye başlanması savaşlara yönelik bir takım düzenlemelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.


EmoticonEmoticon