OSMANLI DEVLETİ 15-17 yüzyıl ilkleri - Tarihi Havadis

OSMANLI DEVLETİ 15-17 yüzyıl ilkleri


YÜKSELİŞ DÖNEMİ 


1. Boğazları hakimiyet altına alan ilk Türk devleti Osmanlı Devleti’dir 
2. Osmanlı tarihinde örfi kanunları ilk defa yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet’tir 
3. Osmanlı Devleti ilk ticari imtiyazı Venediklilere Fatih Sultan Mehmet zamanında vermiştir (1479) 
4. Osmanlı Devleti’nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında bastırılmıştır 
5. Fatih Sultan Mehmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkması ilk defa mecbur hale getirilmiştir 
6. Halife ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahı I.Selim’dir (Yavuz) 
7. Osmanlı topraklarında konsolosluk (Balyos) açan ilk devlet Venedik’dir 
8. Avusturya ile Osmanlı devleti arasında imzalanan ilk resmi antlaşma İstanbul Antlaşması’dır (1533) 
9. Osmanlı donanması ilk kez 1571’de İnebahtı’da yakılmıştır 
10. Yükselme döneminde devlet işleyişini sıkıntıya sokan ilk toplumsal nitelikli isyan Şahkulu İsyanı’dır 
11. Anadolu’ya yönelik göçler ilk defa 1473 Otlukbeli Savaşından sonra azalmaya başlamıştır 
12. İstanbul’un fethinden sonra Ortodoksların hamiliği ilk defa Osmanlı devletine geçmiştir (1453) 
13. İlk Osmanlı – Memluk savaşı II. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir 
14. Anadolu’da Celali isyanları ilk defa Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıkmıştır (Bozoklu Celal) 
15. Avrupa’da siyasi üstünlüğün Osmanlı Devletine geçmesi 1533 İstanbul Antlaşması ile gerçekleşmiştir 
16. Osmanlı Devleti Kırım Hanı sayesinde Orta Asya Türkleri ile temasa geçmeye başlamıştır 
17. Üç padişah döneminde sadrazamlık yapan ilk kişi Sokulu Mehmet Paşa’dır (1564-1579) 
18. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için Osmanlı devletinin yaptığı ilk faaliyet Hind Deniz Seferleri’dir 
19. Osmanlı tarihinde hükümdarlığı babasından zorla alan ilk padişah I. Selim’dir 
20. Anadolu Türk siyasi birliğini kesin olarak sağlayan padişah I.Selim’dir (Yavuz) 
21. Fransa’ya ilk kapitülasyonlar Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir (1535) 
22. Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi ilk defa fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir 
23. Osmanlı – Memluk ilişkileri ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında bozulmaya başlamıştır 
24. Viyana’nın ilk kez kuşatılması Kanuni Sultan Süleyman zamanında gerçekleşmiştir (1529) 
25. Akdeniz’de kazanılan ilk büyük deniz savaşı Preveze Deniz savaşıdır (1538) 
26. Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir 
27. Osmanlı Devletinde yönetimin teokratik özellik kazanması ilk kez Mısır seferiyle gerçekleşmiştir 
28. Padişah emriyle öldürülen ilk veziriazam Çandarlı Halil Paşa’dır 
29. Balkanların tamamını ilk defa Osmanlı toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir 
30. Havan topu ilk defa İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır (1453) 
31. Osmanlı devletinde Örfi kanunları ilk defa kitap haline getiren Fatih Sultan Mehmet’tir (Kanunname-i Ali Osman) 
32. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti’nin ilk Anayasası niteliğindedir 
33. Vezirlerin kul sistemine göre seçilmeye başlaması (devşirme) ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır 
34. Osmanlı tarihinde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet zamanında Venediklilere verilmiştir (1479) 
35. Sadrazamların divana başkanlık yapması ilk kez Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiştir 
36. İpek yolu ilk defa Fatih’in Kırım’ı fethiyle Osmanlı Devletinin denetimine girmiştir (1475) 
37. Osmanlı tarihinde iki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murat; son padişah I. Mustafa’dır 
38. Yiv-setli toplar ilk defa II. Bayezid zamanında Osmanlı devletinde kullanılmıştır 
39. Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışması ilk defa Cem Sultan olayıyla gerçekleşmiştir 
40. Osmanlı Devletinin İran ile yaptığı ilk büyük savaş Çaldıran Savaşıdır (1514) 
41. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’yı hakimiyeti altına alması ilk defa Mısır’ın fethiyle başlamıştır (1517) 
42. Mısır’ın fethiyle Baharat yolu ilk defa Osmanlı Devletinin denetimi altına girmiştir (1517) 
43. Kaptanı-Derya ilk defa I.Süleyman zamanında Divan-ı Hümayun üyesi olmuştur 
44. İranlılarla yapılan ilk resmi antlaşma, 1555 Amasya Antlaşması’dır (Kanuni Sultan Süleyman) 
45. Vadi’s Seyl savaşıyla Fas ele geçirilmiş ve Kuzey Afrika tamamen ilk defa Osmanlı hakimiyetine girmiştir (1578) 
46. Osmanlı Devletine Rusya’nın gönderdiği ilk elçi 1497’de Fransa’nın gönderdiği ilk elçi 1525’te İstanbul’a gelmiştir 
47. Osmanlı’da hazırlanan ilk dünya haritası Piri Reis tarafından I. Selim’e sunulmuştur (1517) 
48. Osmanlı İran savaşları ilk defa I. Selim döneminde başlamıştır 
49. Şehzade Cem’in Rodos Şövalyelerine sığınması il ilk defa bir Osmanlı iç olayı dış sorun haline gelmiştir 
50. Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılında ölümüyle Yükselme dönemi sona ermiştir