OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR İLKLER - Tarihi Havadis

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR İLKLER


DAĞILMA DÖNEMİ VE ISLAHATLAR 


1. Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı Sırp isyanıdır (1804) 
2. Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge Sened-i İttifak’tır (1808) 
3. Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk ulus Yunanlılardır (1829- Edirne Antlaşması) 
4. Boğazlar sorunu ilk defa Hünkar İskelesi antlaşması ile ortaya çıkmıştır (1833) 
5. Osmanlı Devleti Hünkar İskelesi Antlaşması ile ilk defa Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır (Rusya) 
6. Osmanlı Devleti’nin yarı sömürge haline gelmeye başlaması ilk defa Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile başlamıştır (1838) 
7. Padişahın üstünde kanun gücünün var olduğu ilk defa Tanzimat fermanıyla kabul edilmiştir (1839) 
8. Osmanlı Devletinde anayasallaşma süreci ilk defa Tanzimat Fermanı ile başlamıştır (1839) 
9. İlk demir yolu Tanzimat döneminde yapılmaya başlamıştır (1866) 
10. Telgraf ilk defa Tanzimat döneminde kullanılmaya başlanmıştır (1854) 
11. Laik kanunlar ilk defa Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlamıştır 
12. Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına Islahat Fermanı ile kavuşmuşlardır(1856) 
13. Osmanlı kanunları ilk defa Islahat Fermanı ile azınlıkların diline çevrilmiştir 
14. İşkence ve dayak ilk defa Islahat fermanı ile yasaklanmıştır (1856) 
15. Osmanlı devletinde ilk gazete “Takvim-i Vekayi” adıyla II. Mahmut zamanında çıkarılmaya başlamıştır 
16. Eyalet sistemi ve Divan’ı Hümayun ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır 
17. Memurların merkezden atanarak maaşa bağlanması ilk defa II. Mahmut devrinde başlamıştır 
18. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesine ilk defa II. Mahmut zamanında başlanmıştır 
19. Osmanlı Devleti’nde ilk silah fabrikası II.Mahmut döneminde açıldı 
20. Osmanlı Devleti’nde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı II.Mahmut döneminde yapıldı (1831) 
21. İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) II. Mahmut döneminde kuruldu 
22. Batı tarzı ilk okullar II. Mahmut döneminde kuruldu (Tıbbiye ve Harbiye) 
23. Polis teşkilatının temelleri ilk defa II. Mahmut zamanında atılmıştır 
24. İlk tercüme odası ve Yabancı Dil Okulu II. Mahmut zamanında açılmıştır 
25. Osmanlı Devletinde ilk kağıt para “Kaime” adıyla I. Abdülmecit devrinde basılmıştır (1841) 
26. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sonrası sonrasında Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir (1856) 
27. Osmanlı Devleti ilk defa borç parayı Kırım Savaşı sırasında I. Abdülmecit İngiltere’den almıştır (1854) 
28. Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşması ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başladı (1856) 
29. Osmanlı Devletinde halkın yönetime katılması ilk defa I. Meşrutiyet’in ilanıyla gerçekleşmiştir (1876) 
30. İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak II. Abdülhamit zamanında ilan edilmiştir (1876) 
31. Ermeni sorunu ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslararası bir boyut kazandı (1878) 
32. Osmanlı devletinde yaşayan azınlıklara ilk ayrıcalık Sırplara verilmiştir (1812-Bükreş) 
33. Osmanlı devletinde Tımar ve Zaamet sistemi ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır 
34. Osmanlı devletinde müsadere sistemi ilk defa II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır 
35. Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi II.Mahmut zamanında gerçekleşmiştir 
36. Orta Öğretim kurumları ilk defa II. Mahmut zamanında açılmaya başlanmıştır 
37. Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna Tanzimat Fermanıyla kabul edilmiştir 
38. Bedelli askerlik uygulamansa ilk defa Islahat Fermanı ile başlanmıştır (1856) 
39. Mecelle Kanunu ilk defa I. Meşrutiyet döneminde uygulanmaya başlanmıştır 
40. İngiltere’nin XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü terk ettiğinin ilk kanıtı Kıbrıs’ı işgal etmesidir(1878) 
41. Osmanlı Devletinde ilk üniversite (Darülfünun) İstanbul’da 1868’de kurulmuştur 
42. Osmanlı devleti ilk defa denge politikasını Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında İngiltere’nin yardım isteğini kabul ederek gerçekleşmiştir 
43. Osmanlı Devleti, boğazlar üzerinde egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşma Hünkar İskelesi Antlaşmasıdır
44. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Avrupai tarzda kurulan ilk ordu Asakiri Mansurei Muhammediye’dir 
45. Panislavizm düşüncesiyle Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Hersek’te ortaya çıkmıştır (1875) 
46. Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere karşı kuzey Afrika’da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir’dir (1830) 
47. Osmanlı Devleti’nde imzalandığı halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma Ayastefanos Antlaşmasıdır (1878) 
48. Türkçülük düşüncesini ilk defa devlet politikası haline getiren İttihat Terakki Partisidir 
49. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda imzaladığı en ağır koşullar içeren antlaşma Berlin Antlaşmasıdır (1878) 
50. Berlin Antlaşması Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan son antlaşmadır (1878)