OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ İLKLERİ - Tarihi Havadis

OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ İLKLERİ


KURULUŞ DÖNEMİ 


1. Osmanlı Devleti’nde divan örgütü ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur 
2. İlk düzenli ordu teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur (yaya-müsellem) 
3. Osmanlı Devletinde ilk vezir Orhan Bey zamanında tayin edilmiştir (Alaaddin Paşa) 
4. Osmanlı Devleti ile Balkan milletleri arasında yapılan ilk haçlı savaşı Sırpsındığı Savaşı’dır (1364) 
5. Balkanların kapısını Türklere açan savaş Sırpsındığı Savaşı’dır (1364) 
6. Osmanlı Devleti topu ilk defa I.Kosova savaşında kullanmıştır (1389) 
7. Yeniçeri ocağının temelini atan Sultan I. Murat’tır 
8. Tımar sistemini ilk defa uygulayan Sultan I. Murat’tır 
9. Osmanlı padişahları arasında “Sultan” unvanını ilk kullanan I. Murat’tır 
10. Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma Edirne-Segedin’dir (1444) 
11. Kardeşini öldürerek tahta çıkan ilk padişah I. Murat’tır 
12. Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk eyalet Rumeli Eyaleti’dir (I. Murat) 
13. Osmanlı Devleti’nde ilk tersane Gelibolu’da açılmıştır (I. Bayezıd) 
14. İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı I. Bayezıd’dır 
15. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı Çelebi Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştır (1416) 
16. Osmanlı Devleti’nde ilk hazine ve mali teşkilat I. Murat zamanında oluşturulmuştur 
17. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ele geçirdiği ilk toprak parçası Çimpe Kalesi’dir (1353) 
18. Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Karesioğulları Beyliğidir (1345) 
19. Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah I. Bayezıd’dır (Yıldırım) 
20. Osmanlı Devleti’nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşıdır (1302) 
21. Bizans’ın alınması için Anadolu Hisarını yaptıran I. Bayezıd’dır (Yıldırım) 
22. Bizans’ın fethi için Rumeli Hisarını yaptıran I. Mehmet’tir (Fatih) 
23. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’tür (1299) 
24. Osmanlı Devleti’nde ilk Kaptan-ı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey’dir 
25. Karamanoğulları Beyliği ile ilk savaş I. Murat zamanında yapılmıştır 
26. Yeniçeri Ocağı, ilk defa I. Murat zamanında kurulmuştur 
27. Osmanlı Devleti’nin oluşturmaya çalıştığı Anadolu Türk birliği ilk defa Ankara savaşından sonra bozulmuştur (1402) 
28. Osmanlı Devleti’nde taht kavgaları ilk defa Fetret devrinde yaşanmaya başlamıştır 
29. Kendi isteğiyle tahttan inen ilk padişah Sultan II. Murat’tır 
30. Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı padişahı OSMAN Bey’dir 
31. Osmanlılarda beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında başlamıştır 
32. Osmanlılarda Rumeli’ye ilk geçiş Orhan Beyin kardeşi Süleyman Paşa ile gerçekleşmiştir (1353) 
33. Topçu birliği ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur 
34. Savaş alanında şehit düşen ilk Osmanlı padişahı I.Murat’tır ( 1389) 
35. Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara ilk defa Niğbolu zaferi ile açılmıştır (1396) 
36. Avrupalılar II.Kosova savaşından sonra ilk defa Türklerin balkanlardan atılamayacağını anlamışlardır. (1448) 
37. Tarihte en uzun süre varlık gösteren Türk Devleti Osmanlı Devleti’dir 
38. Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti’dir 
39. Osmanlılar, Maltepe (Pelekanon) savaşından sonra Bizans’ın Anadolu’daki topraklarını ele geçirmiştir 
40. Konar göçmen Türkmenlerin Rumeli’de fethedilen yerlere yerleştirilmesi ilk defa İskan siyasetiyle başlamıştır 
41. Osmanlı Devleti’nde beylikten devlete geçiş ilk defa Bursa’nın fethiyle başlamıştır 
42. Osmanlı Devleti donanmaya sahip olması ilk defa Karesioğullarının hakimiyet altına alınmasıyla başlamıştır (1345) 
43. Osmanlı Devleti’nin Karamanoğulları ile siyasi mücadelesi ilk defa I.Murat döneminde başlamıştır 
44. Bulgaristan’ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa I. Bayezıd döneminde gerçekleşmiştir (Yıldırım) 
45. Osmanlı Devleti’nde başkentin Rumeli’ye aktarılması ilk defa Sırpsındığı savaşından sonra gerçekleşmiştir(Edirne) 
46. Osmanlı Devleti’nde ilk beylerbeyliği Rumeli Beylerbeyliği’dir. İlk beylerbeyi Lala Şahin Paşa’dır 
47. Kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk toplumsal ve dini içerikli halk ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır 
48. Osmanlı Devleti’nde Türkmenler ile devşirmeler arasında ilk mücadele II. Murat döneminde başlamıştır 
49. Osmanlı ordularının Balkanlarda yaptığı savaşlarda aldığı ilk yenilgi Ploşnik Savaşıdır (1388) 
50. İlk Kırkpınar yağlı güreş yarışmaları 1361’de Edirne’de başlamıştır