Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (Eba) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Tarihi Havadis

Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (Eba) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesiTarih derslerinin sözlü anlatıma dayalı olarak işlenmesinden dolayı verilen bilgiler soyut kalmakta bu durum öğrencilerin derse karşı ilgilerini azaltmaktadır. Öğretmenin tarih dersini anlatırken ders kitabına bağımlı kalması ve konuyu sözlü olarak anlatması tarih dersinin ezbere dayalı bir ders olarak görülmesine sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre öğrenmelerin %83 görme, %11 işitme, %3,5 koklama, % 1,5 dokunma ve %1 ise tat alma duygularıyla gerçekleşmektedir. Edgar Dale’in öğretmenler ve eğitimcilere yardımcı olmak üzere hazırladığı “Yaşantı Konisi”ne göre, öğrendiklerimizin birçoğu gözlemlerimiz yardımıyla gerçekleşmektedir. Tarih dersi işlenirken öğrencilerin doğrudan gözlemleme yapabilmeleri ve anlatılan olayın somut hale getirilmesi açısından öğretim teknolojisi oldukça önemlidir (Aktaran Akbaba, 2016). Öğretim teknolojisi kâğıt-kalemden interaktif videoya kadar geniş bir alanı kapsar. Diğer bir anlatımla öğretim teknolojisi, öğretim ortamlarının daha verimli bir hale getirilebilmesi için yapılan bilimsel çalışmalardır (Demircioğlu, 2012). Öğretim teknolojisi, medyanın kullanımını içerip içermediğine bakılmaksızın, etkili öğrenmeyi sistematik olarak hedefleyen pratik öğretim teknikleri sunmaktadır. Bu, öğretimin tasarımı ve sunulmasında bilinen ve geçerliliği sağlanmış prosedürlerin uygulanmasına yardım ve teşvik etmeye yönelik öğretim teknolojisinin temel bir amacıdır (Gagne, 2013). Aynı zamanda, öğretim teknolojisi, öğrenim için süreçlerin ve kaynakların tasarımı, geliştirilmesi, kullanımı, yönetimi ve değerlendirmesinin teori ve uygulamasıdır (Seels & Richey, 1994). Bugün, eğitim sisteminin yapılandırılmasında öğretim teknolojisi, eğitimde sosyal, kişisel ve eğitsel ihtiyaçlar açısından bireylere uygun koşulların sağlamak açısından çok önemlidir (Orakcı, Aktan, Toraman & Çevik, 2016). 2018 yılında uygulamaya konan Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programında (9-11. Sınıflar) teknolojiye ayrı bir önem verilmiştir. Programda eğitim sistemimizin yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçladığı vurgulanmış olup öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir. Bu yetkinlikler; 1) Anadilde iletişim, 2) Yabancı dillerde iletişim, 3) Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, 4) Dijital yetkinlik, 5) Öğrenmeyi öğrenme, 6) Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, 7) İnisiyatif alma ve girişimcilik, 8)Kültürel farkındalık ve ifade olarak sıralanmıştır. Bunlar arasında yer alan iki önemli yetkinlik aslında Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programında teknolojinin ne kadar önem arz ettiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. “Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) eğitim-öğretim stratejilerinin geliştirilerek öğretim hedeflerine ulaşmayı sağlayacak modern yöntemlerin okullarda uygulanması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Atılan adımların işlevsellik kazanmasında ise öğretim etkinliklerinin yapılandırılması ve öğretim materyallerinin sunuluşu önem kazanmaktadır (Ersoy ve Dilber, 2016). Ülkemizde gerek örgün eğitim kurumlarında gerekse uzaktan öğretim kurumlarında, eğitim gören öğrencilere eğitim adına önemli bir destek de Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi içerisinde yer alan Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) gelmektedir. Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. 2012 yılında yayın hayatına başlayan Eğitim Bilişim Ağı’nın bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan “eğitimde fırsat eşitliği”’ ilkesini sağlamaya yöneliktir. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA platformu beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 1) Eğitsel arama motoru 2) Eğitsel içerik 3) Öğretim programlarında etkin BT kullanımı 4) Öğretmenler için hizmet içi eğitim 5) Ağ altyapısı ve geniş bant internet kullanımı ile bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanmasıdır. EBA; okulda, evde, zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanılabilecek bir platformdur. Bu özelliğiyle EBA eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda EBA, öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir