TÜRK, VAHİT (2018). ALİ ŞİR NEVÂYÎ TĀRİH-İ ENBİYĀ VE HÜKEMĀ (METİN-AKTARMA-DİZİN- TIPKIBASIM): TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, ISBN 978-975-456-147-0, 342 SAYFA - Tarihi Havadis

TÜRK, VAHİT (2018). ALİ ŞİR NEVÂYÎ TĀRİH-İ ENBİYĀ VE HÜKEMĀ (METİN-AKTARMA-DİZİN- TIPKIBASIM): TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, ISBN 978-975-456-147-0, 342 SAYFA


1. PROF. DR. VAHİT TÜRK’ÜN ÖZGEÇMİŞİ 12.06.1960 tarihinde Sivas ili, Gürün ilçesi Sarıca köyünde doğan Prof. Dr. Vahit Türk, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladıktan sonra 1978 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi’ne yerleşmiştir. 1983 yılında lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un danışmanlığında hazırladığı Hatiboğlu Bahrü’l-Hakayık -Transkripsiyon- adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 1990 yılında Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yönetiminde hazırladığı Ali Şir Nevâ’î Mecâlisü’n-Nefâis İnceleme-MetinDizin adlı teziyle doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Vahit Türk, Fırat Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi gibi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde görevlerde bulunmuştur. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör olan ve hâlen İstanbul Kültür Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Vahit Türk, evli ve üç çocuk babasıdır. 2. PROF. DR. VAHİT TÜRK’ÜN ALİ ŞİR NEVÂYÎ TĀRİH-İ ENBİYĀ VE HÜKEMĀ ADLI ESERİ Eserleri ve kullandığı dil ile tarih boyunca Türk bilgin ve şairlerini etkilemeyi başaran ve böylelikle Türk edebiyatının önemli kişilerinden bir olan Ali Şir Nevâyî 15. yüzyılda yaşamıştır. Tarih, dil, edebiyat ve birçok konuda eser yazmayı başaran Ali Şir Nevâyî’nin tarih konusunda yazdığı iki eserden biri olan Tārih-i Enbiyā ve Hükemā, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen peygamberler ve belli başlı hakîmler hakkındaki menkıbeleri ihtiva eden mensur bir eserdir. Prof. Dr. Vahit Türk tarafından incelenen bu değerli çalışmanın basımı 2018 yılında 500 adet olarak Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (TKEA) tarafından, incelenmesi ise Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Dursun Yıldırım tarafından yapılmıştır. Tārih-i Enbiyā ve Hükemā, Ayşe Deniz Abik tarafından doktora tezinin bir bölümü olarak 1993 yılında işlenmiştir ancak eser yayınlanmamıştır. Bununla birlikte ülkemizde bu eserle ilgili herhangi bir yayın da yapılmamıştır. Türkiye’de Nevâyî eserlerinin tamamının yayınlanması amaçlanmaktadır ve bu amaç doğrultusunda bu eseri yayın hayatına kazandıran Prof. Dr. Vahit Türk, eseri hazırlarken Paris Bibliotheque Nationale France’da bulunan külliyat nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi külliyat nüshası ve Taşkent yayınını göz önünde bulundurmuştur. Çalışma, metin, aktarma, dizin, tıpkıbasım ve kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Prof. Dr. Vahit Türk, metni oluştururken cümlelerin belirlenmesine gerek duymuş ve yazım işareti olarak nokta, seyrek olarak da virgül kullanmıştır. Metni okumada Paris nüshası esas alınmakla birlikte nüsha farklılıkları metne yansıtılmış ve bu farklılıklar yerinde belirtilmiştir.