Türkiye’de Köşe Yazarlığı Olgusunun Tarihsel İzleği - Tarihi Havadis

Türkiye’de Köşe Yazarlığı Olgusunun Tarihsel İzleği

Türkiye’de Köşe Yazarlığı Olgusunun Tarihsel İzleği

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/267618
Türkiye’de medyanın kurucu unsurunu oluşturan gazeteler, aradan geçen uzun süreye ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişmelere rağmen kamuoyunun belirlenmesindeki konumunu sürdürmektedir. Radyodan televizyona, internet gazetelerinden sosyal medyaya ve genel olarak iletişimin dijitalleşme sürecine uzanan bir hat üzerinde gazetenin tarihine bakıldığında, gazetenin varlığını tartışma konusu edinen onlarca meydan okuma yaşanmasına rağmen, gazete kitle iletişim araçlarından birisi olmaya devam etmektedir. Bugünkü anlamda modern gazetenin ilk örnekleri 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başında Avrupa’nın liman kentlerinde, daha çok burjuvazinin ihtiyaçlarına cevap üretebilmek amacıyla yayınlanmış; 19. yüzyılla birlikte gazeteler, Sanayi Devrimi’nin neden olduğu sosyal ve siyasal atmosfer içinde kurumsallaşarak kitle iletişimi yönüyle öne çıkmaya başlamıştır. 20. ve 21. yüzyılda iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte gazeteciliğin yeni araçlar vasıtasıyla da yapılmaya başlandığı görülmektedir. 1920’lerde radyo; 1950’lerde televizyon ve 1990’larla birlikte internetin iletişim ve dolayısıyla gazetecilik alanına getirdiği yenilikler, yapısal olarak gazete için gelecek kaygısı oluşturmuş olsa da mevcut durumda gazete, küre ölçeğindeki varlığını sürdürmüştür. Bu tarihsel gelişim sürecinde gazeteyi meydana getiren temel unsurların da zamanla farklılaştığı ve zenginleştiği görülmektedir. Salt yazıya dayalı haberleşme mektuplarından renkli fotoğrafların gazetelerde yayınlanmaya başlamasına; haberciliğe verilen önemin artmasına; gazetelerin derin soluklu yazılar aracılığıyla fikir ve ideoloji planında mücadeleye girişmesine ve modern gazeteciliğin şekillenmesiyle birlikte pazarlama enstrümanlarının gazetelerde görünür olmasına kadar bir dizi faktörden bahsedilebilir.Ayrıca tüm bu tarihsel süreç içinde gazeteyle özdeşleşen bir başka unsur da “köşe yazarı” ve “köşe yazısından” oluşan köşe yazarlığı olgusudur. Bir alan olarak köşe yazarlığı; gazetelerde haber, fotoğraf, ilan ve diğer içeriğin dışında; yazarın, belirli sınırlar içinde kendi düşünceleri, tecrübesi ve birikimi doğrultusunda görüşlerini paylaşmasından oluşmaktadır. Köşe yazarları, güncel yayın yapan gazetelerden tematik yayın yapan gazetelere kadar gazeteciliğin tüm alanlarında belirli bir yere sahiptir ve okuyucu açısından köşe yazıları, haberden farklı bir nitelik taşır. Okuyucu, haberden olayın kendisiyle ilgili bilgileri öğrenirken köşe yazısından konuya dair yorumları edinmektedir. Bu yüzden köşe yazıları, okuyucu için birer nişan taşı olarak değerlendirilmektedir (Tüfekçioğlu, 1993, s. 19). Türkiye’de gazeteler de bu konuda zengin bir içerik sunmaktadır. Bu yüzden köşe yazarı sayısı ve köşe yazarlığının bileşenleri bakımından Türkiye’de yayın yapan gazetelere bakıldığında köşe yazarları hem sayısal olarak hem de kamuoyunun belirlenmesi noktasında ön plandadır. Gündelik hayatın yorumlanabilmesinde; siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal olaylara dair fikir edinilmesinde köşe yazarları rol oynamaktadır. Köşe yazarları, sadece gazetelerde köşe yazmamakta aynı zamanda televizyon ve radyoda program sunarak veya katıldıkları programlarda yorum yaparak kamuoyunun şekillenmesine etki etmektedir. İnternetin her yönüyle yaşamı kapsamaya başlamasıyla birlikte köşe yazarları bloglarında, internet gazetelerinde yazı yazabilmekte; özellikle Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortamları aracılığıyla düşüncelerini ileterek veya yazılarından ürettikleri spot ifadeleri paylaşarak geniş kesimlere ulaşabilmektedir. Köşe yazarlarının kendi fikirlerini paylaştığı mecranın çeşitlenmesi; medyanın yoruma dayalı yönünü ön plana çıkartmış ve medyanın siyaset, ekonomi, eğitim ve dış politika gibi diğer alanlarla kurduğu ilişkilerde köşe yazarlarının kanaatleri önem kazanmıştır. Bu yüzden Türkiye’de kamuoyunun şekillenmesine köşe yazarlarının yorumları ve bir ölçüde kişilikleri etrafındaki değerlendirmeler de etki etmektedir. Köşe yazarının spordan siyasete ve ekonomiden dış politikaya uzanan farklı alanlarda ortaya koyduğu fikirler büyük ölçüde o alanın tartışma sınırlarını çizebilecek kadar etkin olabilmekte; gazetelerin genel yayın politikaları çerçevesinde ürettikleri haberlerden daha fazla köşe yazarlarının yorumları tartışılır olmakta ve gündem belirlemektedir.


EmoticonEmoticon