Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kenti/ Tarihi Havadis - Tarihi Havadis

Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kenti/ Tarihi Havadis

Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kenti/ Tarihi Havadis
Kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması düşüncesi saraylar ve dini yapılar özelinde 18. yüzyılda başlamış, Sanayi Devrimi ve sonrasında kentsel ölçekteki fiziksel değişim ve dünya savaşları sonucundaki büyük yıkımlar, miras alanlarının yeniden tanımlanması ve korumanın yapı değil alan ölçeğinde gerçekleşmesi gerektiği düşüncesini geliştirmiştir1 . İkinci Dünya Savaşı sonrasında kültürel mirasın korunması örgütlü ve sistemli şekilde ve belirli ilkeler doğrultusunda tüm dünyada kabul görmüştür. Bu alandaki en önemli örgüt şüphesiz UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)’dur. 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı olarak, 1946 yılında eğitim, bilim ve kültür alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan UNESCO, kültürel miras alanlarının korunmasına yönelik olarak ilkeler belirleyen, ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ve ICCROM (Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarımı Araştırma Merkezi) gibi danışma organları bulunan bir örgüttür. UNESCO tarafından dünya mirasına ilgi çekmek ve korunmalarını sağlamak amacıyla 1972 yılında Dünya Miras Komitesi kurulmuş ve Dünya Miras Listesi oluşturulmaya başlanmıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul edilen bir varlık, ortak dünya mirasına katılmakta ve dünya genelinde tanınırlığı artmaktadır. Dünya Miras Listesi’ne kabul edilen varlıkların korunmasında sorumluluk, varlığı tanımlayan ülkeye ait olsa da korumanın takibi ve gözetimleri tüm dünyaya açıktır. Dünya Miras Listesi’ne alınan bir varlık UNESCO’dan teknik destek alabilmekte ve belirli koşullar altında Dünya Mirası Fonu’ndan faydalanabilmektedir2 . Ayrıca varlığın sahibi konumundaki halk üzerinde varlıkla ilgili bilinç oluşturarak varlığı korumanın gerekliliği ve takibi hakkında kamuoyu oluşturması da listeye dahil olmanın bir diğer getirisidir. Ziyaret edilecek bölgenin asıl listede yer alan varlık ya da varlıklar barındırması özellikle kültür turizmi gerçekleştiren ziyaretçilerin önemli bir bölümünde destinasyon seçimini etkiliyebilmektedir3 . Kültür turizminin bölgedeki yaygınlığı turizm faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltebilmektedir4 . Bu ve benzeri nedenlerle sözleşmeye taraf devletler kültür miraslarını listeye dâhil ettirmeyi önemsemektedir5