Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve Öneriler - Tarihi Havadis

Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve Öneriler

Yakın Dönem Tarihinin Ortaöğretimde Öğretimi: Problemler ve Öneriler

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/163987


Bu makalede, yakın dönem tarihinin ortaöğretimde öğretiminin kendine has problemleri tartışılacak, bu yapılırken, bir yandan yakın dönem tarihini, uzak dönem tarihinden ayıran kendine has nitelikleri üzerinde durulacak, bir yandan da, öğretimde karşılaşılan problemlere değinilecektir. Konuya girmeden önce, Türkiye’de çoğunlukla siyasi iradenin tutumu çerçevesinde şekillenen yakın dönem tarihi öğretimi tahlil edilerek, ne tür bir yol takip edildiği ve ne tür beklentilerin olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Temel beklentilerin ne ölçüde siyasi, ne ölçüde öğrenciye nesnel bilgi sunma amaçlı olduğuna karar verilerek, yakın dönem tarihi öğretiminin ne derece profesyonel yapıldığı hakkında fikir edinmeye çalışılacaktır. Ardından, yakın dönem tarihinin öğretimindeki sınırlamalar ele alınarak, yakın dönem tarihinin kendine has nitelikleri, hangi ölçekte öğretilmesi gerektiği, oluşum halinde olması, ders kitapları ve öğretmen faktörleri üzerinden tartışılacaktır. Neticede, yakın dönemin ortaöğretimde öğretilip öğretilemeyeceğine, öğretilirse, bunun sınırlamalarına dair çıkarsamalarda bulunulacaktır. Buradan elde edilen bilgiler, Türkiye’de yakın dönem tarihinin öğretimindeki eksiklikleri belirleme ve çözüm yolu önermede kullanılacaktır. Son zamanlarda, yakın dönem tarihinin ilk ve orta öğrenim düzeyinde okullarda öğretiminde bir tutum değişikliğine gidildiği ve günümüz tarihinin müfredata dahil edilmesi konusuna oldukça sıcak bakıldığı gözlemlenmektedir. Öyle ki, 1950’li yıllarda çoğu Avrupaülkesinde, modern tarihin öğretimi I. Dünya Savaşı (1914-1918) ile bitirilirken, 1970’li yıllara gelindiğinde, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminin müfredata dahil edildiği görülür. Günümüzde ise, yakın dönem tarihinin öğretiminin, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve takip eden küreselleşme sürecini kapsadığı, giderek günümüze doğru yaklaşıldığı gözlemlenmektedir. Ortaöğretim tarih eğitiminin büyük bir kısmı da, 19. ve 20. yüzyıl tarihine odaklaşmıştır. Eski, Yeni ve Ortaçağ tarihinin öğretimi ise daha az yer kaplamaktadır 


EmoticonEmoticon