ADOLF HİTLER’İN REKLAMLARDA KULLANIMI: MERCEDES VE BIOMEN REKLAMLARI ÜZERİNE İNCELEMESİ Tarihi Havadis - Tarihi Havadis

ADOLF HİTLER’İN REKLAMLARDA KULLANIMI: MERCEDES VE BIOMEN REKLAMLARI ÜZERİNE İNCELEMESİ Tarihi Havadis

ADOLF HİTLER’İN REKLAMLARDA KULLANIMI: MERCEDES VE BIOMEN REKLAMLARI ÜZERİNE İNCELEMESİ Tarihi Havadis

Tarihi Havadis


Bu çalışmada, Hitler’in iktidarda olduğu ve birebir Hitler’in uygulamalarına maruz kalan Almanya ve Hitler’in Avrupa kıtasında işgaline uğramamış sayılı ülkelerden biri olan Türkiye’nin Hitler temalı reklamları göstergebilim yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada, Hitler’in oluşturduğu yıkama maruz kalan Almanya’nın Hitler temalı reklamının, Hitler’in işgaline uğramayan Türkiye’nin Hitler temalı reklamı arasında geçmişin etkisiyle nasıl şekillenebileceği ortaya konmaya çalışmıştır. Kapsamlı bir literatür taraması yapıldığında, Türkiye’de Hitler ve Nazizm konularını reklam veya film odaklı ele alan akademik çalışmaların sayısının son derece sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmaların başında Çakı ve arkadaşlarının (2017) Nazizm ideolojisinin Türk sinemasında nasıl sunulduğuna yönelik yaptıkları film analizi örnek gösterilebilmektedir. Çalışmada Nazileri konu alan dönemin önde gelen Türk filmi Kırımlı göstergebilimsel yöntemle incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türk sinemasında Nazizm ideolojisinin ağır bir şekilde eleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine Çakı ve Denli (2017), Türk sinemasında Nazizm ve Komünizm ideolojilerini ikonografik yöntem kullanarak karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, Nazizm’in Türk sinemasında Komünizm ideolojisine göre daha olumsuz olarak sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Reklam filmleriyle ilgili literatür kapsamlı bir şekilde incelendiğinde ise, yapılan çalışmaların ekseriyetle reklamların bireyler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Örneğin, Vollbrecht, (1996) reklamların çocuklar üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasında 10 yaş altı çocukların reklamın asıl niyetinin farkında olamadığını tespit etmiştir. Özellikle ticari reklamların, çocuklar tarafından satış amaçlı yapıldığı yeteri kadar anlaşılamamaktadır. Yani reklamda verilmek istenen asıl mesaj kitlelerce özellikle çocuklarda tam olarak anlaşılamayabilmektedir. Karaca ve arkadaşları da (2007) 4-13 yaş arası çocuk sahibi ailelerin televizyon reklamlarının çocuklar üzerindeki etkilerini algılamalarını etik açıdan değerlendirmeye yönelik bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada ebeveynlerin televizyon reklamlarına yönelik düşüncelerini öğrenebilmek amacıyla ebeveynlere anket uygulanmıştır. Çıkan sonuçlara göre, televizyon reklamlarının çocuklara zarar verdiği ve etik açıdan sıkıntılı olduğu sonucu elde edilmiştir. Diğer yandan Boush ve arkadaşlarının (1994) yaptığı çalışmada, ergenlik çağındaki gençlerin reklamlara yönelik şüphecilikleri incelenmiştir. Elde edilen bulgularda ergenlik çağındaki gençlerin TV reklamlarına yönelik yüksek oranda kuşku duydukları gözlemlenmiştir. Coltrane ve Messineo (2000) ise çalışmalarında televizyon reklamlarının ticari imajların, kültürel farklılıkları abartarak ve olumlu duyguları inkar ederek Afrikalı Amerikalılara karşı ince önyargıların devam etmesine neden olduğunu ortaya koymuşlardır. İmran (2011) gençlerin televizyon reklamlarını takip edip etmedikleri, reklamlarda en çok neye dikkat ettikleri, reklam oyuncularının imajını nasıl gördükleri üzerine çalışmada bulunmuştur. Bu amaçla, 380 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuca göre, gençlerin imajlarının şekillenmesinde oyuncuların da etkisi olduğu görülmüştür. Gençlerin reklamlardaki oyunculardan etkilendikleri ve onlara benzeme çabası içerisine girdikleri saptanmıştır. 


EmoticonEmoticon