Dünya Maden Haberleri/ Tarihi havadis - Tarihi Havadis

Dünya Maden Haberleri/ Tarihi havadis

Dünya Maden Haberleri

üAltın madeni konusunda 1933 yılında bu yana en önemli yıl 1949 dır denilebilir. 1934 de neşredilen "Gold Reserye Act,, gereğince bütün altın istihsal edenler bu madeni ancak Amerika maliyesine ve tesbit edilen resmi fiat üzerinden satabilirler. Binaenaleyh; altın istihsal maliyeti neye mal olursa olsun hükümete (l oz = $ 35) fiatı üzerinden satmakta idiler. Dünya gümüş istihsali 1949 da 161.564000 oz. olmuştur. Amerika 1948 de 95.900.000 oz. gümüş ithal etmişken 1949 da bu miktar 108.200.000 oz. a yükselmiştir. Gümüş ihracına gelince; 1948de 15.600.000 öz. iken 1949 ihracatında da bir yükselme görülmüş ve 33.400.000 oz. u bulmuştur. Yabancı memleketlerin para bastırmaları dolayisiyleTarihi havadis Amerika, yukarıda söylediğimiz gibi gümüş ihraç etmiş oluyor, meselâ Çin'e 22.660.000-- oz. gümüş para ihraç etmiştir.Demir: Amerika'nın demir istihsali 1948 de 101.470.000 ton olduğu halde bu miktar 1949 da 84.800.000 tona düşmüş ve bu düşüşe de kömür ve çelik havzalarındaki grevler sebep olmuştur. Bu itibarla demir ithali 1948 de 6.İ08.754 ton iken 1949 da 7.500.000 tona çıkmış ve ithalâtın da en fazlası Şili'den sonra îsveç ve Kanada'dan yapıldığı görülmüştür. Buna mukabil Japonya ve Avusturalya'ya 2.400.000 ton demir ihraç edilmiştir. Demir istihsalinin bu sene geçen seneye nazaran az olmasına ve % l nisbetinde düşmesine rağmen, demir fiatlarında l dolar kadar yükselme dolayısiyle gelir 310.000,000 dolara çıkmış ve 1948 e nazaran % 17 nisbetinde bir yükseliş olmuştur. Tarihi havadis