Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi TARİHİ HAVADİS - Tarihi Havadis

Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi TARİHİ HAVADİS

Osmanlı’nın Filistin Cephesi’ndeki Son Muharebesi
TARİHİ HAVADİS


Frans›z ve Sanayi İnk›lâplar› dünyan›n ekonomik, ulaşt›rma, haberleşme, sosyal, politik, askeri, ilmi ve teknolojik yap›s›na çok önemli etkiler yapm›ş, dengeler değişmiş, güçler aras›ndaki rekabet Birinci Dünya Savaş›’n›n ön koşullar›n› haz›rlam›şt›r. Avrupa devletleri, savaş öncesi İttifak Bloğu (Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya sonra karş› bloğa geçecektir) ve İtilaf Bloğu (İngiltere, Fransa ve Rusya) olmak üzere iki karş›t gruba ayr›lm›şt›r. Avusturya-Macaristan Veliahd› Arşidük Francois (Franz) Ferdinand’›n Saray-Bosna’da bir S›rp milliyetçisi olan Gavrilo Principe taraf›ndan öldürülmesi üzerine, Avusturya-Macariastan 28 Temmuz 1914’te S›rbistan’a, Almanya 1 Ağustos 1914’te Rusya’ya, 3 Ağustos 1914’te Fransa’ya 4 ağustos 1914’te Belçika’ya, İngiltere 4 ağustos 1914’teböylece Birinci Dünya Savaş› başlam›şt›r.1 İtilaf Devletleri’nin Birinci Dünya Savaş› başlarken amac›, Osmanl› İmparatorluğu’nun tarafs›zl›ğ›n› sağlamak, teminat vermemek ve savaş› kazand›ktan sonra topraklar›n› paylaşmakt›r.2 Osmanl› İmparatorluğu, 2 Ağustos 1914’te seferberlik ilan etmiş ve Almanya’yla gizli antlaşma imzalam›şt›r.3 Osmanl› İmparatorluğu, Balkanlar’da ve Kafkasya’da kaybettiği Türk halklar›n›n yaşad›ğ› topraklar› ve M›s›r’› geri almak amac›yla, Birinci Dünya Harbi’ne Almanya saf›nda kat›lm›şt›r.4 11 Ağustos 1914’te İstanbul’a gelen Alman Amirali Schuchon komutas›nda Goeben (Yavuz), Breslau (Midilli) ve baz› Osmanl› savaş gemilerinin, İstanbul Boğaz›’ndan ç›karak, 29 Ekim 1914’te, Rusya’n›n Karadeniz k›y›s›ndaki Odessa ve Sivastopol limanlar›n› bombalamas› üzerine, üç İngiliz torpidosu, 1 Kas›m 1914 sabah› saat 05.30’da, K›z›ldeniz k›y›s›ndaki Akabe Liman›’n› bombalam›şt›r. Rusya 1 Kas›m 1914’te, İngiltere ve Fransa 5 Kas›m 1914’te, Osmanl› Devleti’ne savaş ilan etmişlerdir.5 Padişah V.Mehmet Reşat, Halife s›fat›yla İngiltereOrdusu içindeki Hintli Müslüman askerleri, Hindistan, Afganistan, İran, M›s›r, Cezayir, Fas, Tunus, Trablusgarp (Libya) ve Sudan halklar›n› ayakland›rmak, Osmanl› tebaas› (uyruğu) olan Araplar’›n Türkler’in yan›nda savaşa kat›lmalar›n› teşvik etmek amac›yla, 14 Kas›m 1914’te Cihad-› Ekber (kutsal dini savaş) Fetvas›’n› tüm dünyaya yay›nlam›şt›r.6 Osmanl› İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaş›’nda; Doğu (Kafkas), Çanakkale, Bat› (Galiçya, Romanya, Makedonya) Güney (Kanal, Filistin, Suriye, Hicaz, Yemen, Irak) Cepheleri’nde mücadele etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Birinci Dünya Savaş›’nda, Çanakkale, Kafkasya ve Filistin Cepheleri’nde tümen, kolordu ve ordu komutan› olarak görev yapm›şt›r. Mustafa Kemal, 5 Temmuz 1917’de merkezi Diyarbak›r’da bulunan 2.Ordu Komutanl›ğ›ndan İstanbul’da kurularak, Filistin Cephesi’ne intikal ettirilen 7. Y›ld›r›m Ordusu Komutanl›ğ›na atanm›ş, 15 Temmuz 1917’de kurulan Y›ld›r›m Ordular› Grup Komutanl›ğ›na bağlanm›şt›r. Mustafa Kemal, Y›ld›r›m Ordular› Grup Komutan› Alman Mareşali Falkenhayn ile problemler yaşay›nca istifa ederek İstanbul’a gitmiştir. Mareşal Falkenhayn, Filistin Cephesi’nde başar›l› olamay›nca, 25 Şubat 1918’ de Başkomutan Vekili Enver Paşa taraf›ndan Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›ğ›ndan al›narak, yerine eski Çanakkale Cephesi Komutan› Mareşal Liman Von Sanders atanm›şt›r. Mustafa Kemal, 7 Ağustos 1918’de V.Mehmet Reşat’›n vefat› üzerine Padişah olan VI.Mehmet Vahdettin taraf›ndan bizzat 7.Ordu Komutanl›ğ›na tekrar görevlendirilmiştir. Mustafa Kemal’in 7.Ordusuna bağl› 3.Kolorduya Albay İsmet (İnönü), 20.Kolorduya Ali Fuat Paşa (Cebesoy) komuta etmekteydi

TARİHİ HAVADİS